ПКР 7 - Въвеждане на еврото

ПРЕПРАТКИ 

— МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

— МСС 10 Събития след датата на баланса (както е преработен през 2003 г.)

— МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове (както е преработен през 2003 г.)

ВЪПРОС

1. С въвеждането на икономическия и паричен съюз (ИПС) от 1 януари 1999 г. еврото става официална валута и обменните курсове между еврото и участващите национални валути се фиксират неотменимо, т.е. рискът от последващи курсови разлики, свързани с тези валути, се елиминира от тази дата.

2. Въпросът е как се прилага МСС 21 при преминаването от националните валути на държавите — членки на
Европейския съюз, към еврото („преминаването към еврото“).

КОНСЕНСУС

3. Изискванията на МСС 21 относно превалутирането на сделките в чуждестранна валута и финансовите отчети за чуждестранна дейност трябва де се прилагат стриктно при преминаването към еврото. Същата обосновка се прилага и за фиксирането на обменните курсове, когато страните се присъединяват към ИПС на по-късен етап.

4. В частност това означава, че:

а) паричните активи и пасиви в чуждестранна валута, които са възникнали в резултат на сделки, трябва да
продължат да се превалутират във функционална валута по заключителния курс. Възникналите в резултат на
това курсови разлики трябва да се признават като приход или разход в момента на възникването, освен ако
предприятието трябва да продължи да прилага настоящата си счетоводна политика за печалбите или загубите
от обмяна на валута, свързани с хеджирането на валутния риск от планирана сделка;

б) кумулативните курсови разлики, свързани с превръщането на финансовите отчети за чуждестранни дейности
трябва да продължат да се класифицират като собствен капитал и да се признават като приход или разход само при освобождаване от нетната инвестиция в чуждестранната дейност; и

в) курсовите разлики в резултат на превръщането на задълженията, деноминирани в националните валути на
участващите страни, не трябва да се включват в балансовата стойност на свързаните с тях активи.

ДАТА НА КОНСЕНСУС

Октомври 1997 г.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА 

Настоящото разяснение влиза в сила на 1 юни 1998 г. Промените в счетоводната политика се отчитат в съответствие с МСС 8.

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене