СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ............................
към ...........................

АКТИВ
ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (хил.лв.)
Текуща година
Предходна година
Текуща година
Предходна година
а
1
2
а
1
2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи     А. Собствен капитал    
I. Дълготрайни материални активи     I. Основен капитал    
..............     в т.ч. навнесен капитал    
..............     .............    
Общо за група I:     Общо за група I:    
II. Дълготрайни нематериални активи     II. Резерви    
..............     1. Премии от емисия    
..............     2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите    
Общо за група II:     3. Целеви резерви    
III. Дългосрочни финансови активи     .............    
...............     .............    
...............     Общо за група II:.    
Общо за група III:     III. Финансов резултат    
IV. Търговска репутация     .............    
...............     .............    
...............     Общо за група III:    
Общо за група IV:     Общо за раздел А:    
V. Разходи за бъдещи периоди          
Общо за раздел А:     Б. Дългосрочни пасиви    
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи     I. Дългосрочни задължения    
I. Материални запаси     .............    
................     .............    
Общо за група I:     Общо за група I:    
II. Краткосрочни вземания     II. Приходи за бъдещи периоди финансирания    
...............     Общо за раздел Б:    
...............          
Общо за група II:     В. Краткосрочни пасиви    
III. Краткосрочни финансови активи     I. Краткосрочни задължения    
...............     ................    
...............     ................    
Общо за група III:     Общо за група I:    
IV. Парични средства     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания    
................     Общо за раздел В:    
Общо за група IV:     ................    
V. Разходи за бъдещи периоди     ................    
Общо за раздел Б:          
           
Сума на актива (A+Б)     Сума на пасива (А+Б+В)    
В. Условни активи     Д. Условни пасиви    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене