СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(едностранен)
на ............................
към ...........................

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (хил.лв.)
Текуща година
Предходна година
а
1
2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи    
Дълготрайни материални активи    
..............    
Общо за група I:    
II. Дълготрайни нематериални активи    
..............    
Общо за група II:    
III. Дългосрочни финансови активи    
..............    
Общо за група III:    
Общо за раздел А:    
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи    
I. Материални запаси    
..............    
Общо за група I:    
II. Краткосрочни вземания    
...............    
Общо за група II:    
III. Краткосрочни финансови активи    
...............    
Общо за група III:    
IV. Парични средства    
...............    
Общо за група IV:    
Общо за раздел Б:    
В. Задължения със срок на изплащане до една година    
I. Краткосрочни задължения    
...............    
Общо за група I:    
Общо за раздел В:    
Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година(А + Б - В)    
Д. Задължения със срок на изплащане над една година    
I. Дългосрочни задължения    
...............    
Общо за група I:    
Общо за раздел Д:    
Е. Обща сума на активите след отчисляване на дългосрочните и краткосрочни задължения (Г-Д)    
Ж. Регулиращи статии    
I. Търговска репутация    
II. Разходи за бъдещи периоди    
III. Приходи за бъдещи периоди и финансирания    
Общо за раздел Ж:    
З. Всичко активи минус пасиви (Е-Ж)    
И. Собствен капитал    
I. Основен капитал    
в т.ч. невнесен капитал    
.............    
Общо за група I:    
II. Резерви    
1.Премии от емисия    
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите    
3.Целеви резерви    
.............    
Общо за група II:    
III. Финансов резултат    
.............    
Общо за група III:    
Общо за раздел И:    
К. Условни активи/пасиви    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене