ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на ..........................................
за ..........................................

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сума (хил.лв.)
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Сума (хил.лв.)
текуща година
предходна година
текуща година
предходна година
а
1
2
3
4
5
А. Разходи за обичайната дейност     А. Приходи от обичайната дейност    
I. Разходи по икономически елементи     I. Нетни приходи от продажби на:    
Разходи за материали     Продукция    
Разходи за външни услуги     Стоки    
Разходи за амортизации     Услуги    
Разходи за възнаграждения     Други    
Разходи за осигуровки     Общо за група I:    
Други разходи     II. Приходи от финансирания    
в т.ч.::     в т.ч. от правителството    
- обезценка на активи     III. Финансови приходи    
- провизии     Приходи от лихви,    
Общо за група I:     в т.ч.лихви от свързани предприятия    
II. Суми с корективен характер     Приходи от участия,    
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)     в т.ч. дивиденти    
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин     Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство     Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
Приплоди и прираст на животни     Други приходи от финансови операции    
Други суми с корективен характер     Общо за група III:    
Общо за група II:     Б. Общо приходи от дейността (I+II+ III)    
III. Финансови разходи     В. Загуба от обичайната дейност    
Разходи за лихви     IV. Извънредни приходи    
в т.ч лихви към свързани предприятия          
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти          
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове          
Други разходи по финансови операции          
Общо за група III:          
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)          
В. Печалба от обичайна дейност          
IV. Извънредни разходи     Г. Общо приходи (Б+IV)    
Г. Общо разходи (Б+IV)     Д. Счетоводна загуба    
Д. Счетоводна печалба          
V. Разходи за данъци от печалбата          
- текущ данък от печалбата          
- други разходи за данъци          
Е. Печалба (Д - V)     Е. Загуба (Д + V)    
Всичко (Г + V + Е)     Всичко (Г+ Е)    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене