ОТЧЕТ
за приходите и разходите (едностранен)
на ..........................................
за ..........................................

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Сума (хил.лв.)
текуща година
предходна година
а
1
2
I. Нетни приходи от продажби на:    
Продукция    
Стоки    
Услуги    
Други    
Общо за група I:    
II. Приходи от финансирания, в т.ч. от правителството    
III. Разходи по икономически елементи    
Разходи за материали    
Разходи за външни услуги    
Разходи за амортизации    
Разходи за възнаграждения    
Разходи за осигуровки    
Други разходи:    
в т.ч.:    
- обезценка на активи    
- провизии    
Общо за група III:    
IV. Суми с корективен характер    
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин    
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство    
Получени приплоди и прираст на животни    
Други суми с корективен характер    
Общо за група IV:    
V. Финансови приходи/разходи    
Приходи /разходи от лихви,    
в т.ч.лихви от свързани предприятия    
Приходи от участия,    
в т.ч. дивиденти    
Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
Други приходи/разходи от финансови операции    
Общо за група V:    
VI. Печалба /загуба от обичайна дейност (I + II - III - IV ± V )    
VII. Извънредни приходи/разходи    
VIII. Счетоводна печалба /загуба (VI ± VII)    
IХ. Разходи за данъци от печалбата    
Текущ данък от печалбата    
Други разходи за данъци    
Х.Печалба/загуба (VIII ± IХ)    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене