ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ......................................
за ......................................

Показатели

Осно-
вен
капи-
тал

РЕЗЕРВ
Финан-
сов 
резултат
Резерв

Общо
собствен
капи-
тал

Премии от емисия
Резерв от послед-
ващи
оценки на активи
и 
пасиви
Целеви 
резерви
Общи

Специа-
лизи-
рани

Дру-
ги
Печал-
ба
Загу-
ба
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Салдо в началото на отчетния период                    

1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.

                   
увеличение                    
намаление                    
2. Финансов резултат за текущия период                    
3. Разпределения на печалба:                    
в т.ч. за дивиденти                    
4. Покриване на загуба                    
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.                    
увеличения                    
намаления                    
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.                    
увеличения                    
намаления                    
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други                    
8. Други изменения в собствения капитал                    
Салдо към края на отчетния период                    
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина                    
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация                    
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период                    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене