Елемент № 7.1

Справка
за оповестяване на счетоводната политика
на .................

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в СС 1 - Представяне на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.2

Справка
за дълготрайните (дългосрочни) активи към ..........
на .......................
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

Отчетна стойност на дълготрайните
активи:

После-
дваща
оценка

Прео-
ценена
стой-
ност

Аморти-
зация

После-
дваща
оценка

Прео-
цене-
на
аморти-
зация
в края
на
перио-
да

Балан-
сова 
стой-
ност
в края
на
перио-
да

В
начало-
то на
перио-
да

На
постъ-
пили
през
перио-
да

На
изле-
злите
през
перио-
да

В
края
на
перио-
да

(1+2-3)

Уве-
ли-
чение

Нама-
ление

В
начало-
то
на
перио-
да

Начи-
слена
през
перио-
да

Отпи-
сана
през
перио-
да

В
края
на
перио-
да

(8+9-10)

Уве-
ли
чение

Нама-
ление

а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

                             
1. Земи (терени)                              
2. Сгради и конструкции                              
3. Машини и оборудване                              
4. Съоръжения                              
5. Транспортни средства                              
6. Основни стада                              
7. Други дълготрайни материални активи                              
Обща сума I:                              
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ                              
1. Права върху собственост                              
2. Програмни продукти                              
3. Продукти от развойна дейност                              
4. Други дълготрайни нематериални активи                              
Обща сума II:                              
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ                              
/без дългосрочни вземания/                              
1. Дялове и участия, в т.ч.                              
- в дъщерни предприятия                              
- в смесени предприятия                              
- в асоциирани предприятия                              
- в други предприятия                              
2. Инвестиционни имоти                              
3. Други дългосрочни ценни книжа                              
4.Дългосрочни вземания, в т.ч:                              
- от свързани предприятия                              
- търговски заеми                              
- други дългосрочни вземания                              
5. Отсрочени данъци                              
Обща сума III:                              
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ                              
1. Положителна репутация                              
2. Отрицателна репутация                              
Обща сума IV:                              
Общ сбор (I + II + III + IV)                              

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.3

Справка
за вземанията, задълженията и провизиите към ..........
на .................

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв.)

Показатели
Сума на вземанията
Степен на ликвидност
до една година
над една година
а
1
2
3
I. Невнесен капитал      
II. Дългосрочни вземания      
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:      
- предоставени заеми      
- други      
2. Вземания от предоставени търговски заеми      
3. Отсрочени данъци      
4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:      
- финансов лизинг      
- аванси      
- други      
Всичко за II:      
III. Краткосрочни вземания      
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:      
- предоставени заеми      
- от продажби      
- други      
2. Вземания от клиенти      
3. Вземания от предоставени аванси      
4. Вземания от предоставени търговски заеми      
5. Съдебни вземания      
6. Присъдени вземания      
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:      
- данъци от печалбата      
- данък върху добавената стойност      
- други данъци      
8. Други краткосрочни вземания, в т. ч.:      
- по липси и начети      
- от социалното осигуряване      
- по рекламации      
- други      
Всичко за III:      
Общо вземания: (I + II + III)      

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв.)

Показатели
Сума на задължението
Степен на изискуемост
Стойност на обезпечението
до една година
над една година
а
1
2
3
4
I. Дългосрочни задължения        
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:        
- заеми        
- доставки на активи и услуги        
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:        
- към банки        
- просрочени до 3 години        
- просрочени над 3 години        
3. Задължения по получени търговски заеми        
4. Задължения по облигационни заеми        
5. Задължения по получени аванси        
6. Отсрочени данъци        
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:        
-по финансов лизинг        
Всичко за I:        
II. Краткосрочни задължения        
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:        
- доставени активи и услуги        
- дивиденти        
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:        
- към банки        
- просрочени        
3. Задължения по търговски заеми        
4. Задължения към доставчици        
5. Задължения по получени аванси        
6. Задължения към персонала        
7. Данъчни задължения        
- данъци от печалбата        
- данък върху добавената стойност        
- други данъци        
8. Задължения към осигурителни предприятия        
- социално осигуряване        
- здравно осигуряване        
- други        
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.        
- неплатени лихви        
Всичко за II:        
Общо задължения: (I + II )        

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв.)

Показатели
В началото на годината
Увеличение
Намаление
В края на годината
а
1
2
3
4
1. Провизии за правни задължения        
2. Провизии за конструктивни задължения        
3. Други провизии        
Обща сума : (1 + 2 + 3 )        

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.4

Справка
за ценните книжа ..........
на .................
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ
Вид и брой 
на ценните книжа
Стойност на 
ценните книжа
Обикно-
вени
Привилеги-
ровани
Конверти-
руеми
Отчетна стой-
ност
Преоценка

Преоценена стойност

Увеличе-
ние
Намале-
ние
а
1
2
3
4
5
6
7
I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА              
1. Акции              
2. Изкупени собствени акции              
3. Облигации              
4. Изкупени собствени облигации              
5. Държавни ценни книжа:              
Обща сума I:              
II.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА              
1. Акции              
2. Облигации              
3. Държавни ценни книжа              
4. Инвестиционни бонове              
5. Други документи и права              
Обща сума II:              

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.5

Справка
за участията в капиталите на други предприятия към ..........
на .................
(хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията
Размер на съучастието
Процент на съучастието в капитала на другото предприятие
Съучастие в ценни Книжа приети за търговия на фондова борса
Съучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондова борса
а
1
2
3
4
А. В СТРАНАТА        
I. В дъщерни предприятия        
1.....................................................        
2.....................................................        
3.....................................................        
Обща сума I:        
II. В смесени предприятия        
1.....................................................        
2.....................................................        
3.....................................................        
Обща сума II:        
III. В асоциирани предприятия        
1.....................................................        
2.....................................................        
3.....................................................        
Обща сума III:        
IV. В други предприятия        
1. ...............        
2. ...............        
3. ...............        
Обща сума IV:        
ОБЩА СУМА ЗА СТРАНАТА (I + II + III+IV):        
Б. В ЧУЖБИНА        
I. В дъщерни предприятия        
1.....................................................        
2.....................................................        
3.....................................................        
Обща сума I:        
II. В смесени предприятия        
1...................................................        
2...................................................        
3...................................................        
Обща сума II:        
III. В асоциирани предприятия        
1...................................................        
2...................................................        
3...................................................        
4...................................................        
Обща сума III:        
IV. В други предприятия        
1...................................................        
2...................................................        
3...................................................        
Обща сума IV:        
ОБЩА СУМА ЗА ЧУЖБИНА(I + II + III+IV):        
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.6

Справка
за приходите и разходите от лихви към ..........
на ......................
(хил. лв.)

Показатели
Начислени

Сума

Платени/получени

а
1
2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ    
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки    
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми    
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми    
4. Лихви по търговски вземания    
5. Други лихви    
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)    
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ    
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:    
- редовни заеми в левове    
- просрочени заеми в левове    
- редовни заеми във валута    
- просрочени заеми във валута    
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:    
- редовни заеми в левове    
- просрочени заеми в левове    
- редовни заеми във валута    
- просрочени заеми във валута    
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие    
4. Лихви по неизплатени заплати в срок    
5. Лихви по държавни вземания    
6. Лихви по търговски задължения    
7. Други лихви    
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.7

Справка
за извънредните приходи и разходи към ..........
на ......................
(хил. лв.)

Показатели
Сума
а
1
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ  
1. Получени застрахователни обезщетения  
2. Други  
Обща сума I:  
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ  
1. Разходи от природни и други бедствия  
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи  
3. Други  
Обща сума II:  
Дата: ........................ Съставител: ........................

Елемент № 7.8

Справка
за финансовите резултати към ..........
на ......................
(хил. лв.)

Показатели
Сума
а
1
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА  
I. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 01.01.  
II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА:  
1. Печалбата от предходната година  
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.  
3. Прехвърляне на резерв от последваща оценка на активи  
4. Други източници  
Обща сума II:  
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ:  
1. За покриване на загуба от минали години  
2. За резерви  
3. За дивиденти, в т.ч.:  
- за държавата  
4. Увеличаване на основния капитал  
5. За други цели  
6. Неразпределена печалба  
Обща сума III:  
IV.НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 31.12.  
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА  
I. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01.  
II. УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА СМЕТКА НА:  
1. Прехвърляне на загуба от предходната година  
2. Други  
Всичко за II:  
III. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА:  
1. Неразпределена печалба от минали години  
2. Резерви  
3. Основен капитал  
Обща сума III:  
IV. НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 31.12.  
В. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА  
1. Печалба  
2. Загуба  

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Елемент № 7.9

Справка
за активите и пасивите по отсрочени данъци
към ..........
на ......................
(хил. лева)

ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ, ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ И КРЕДИТИ
Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит
Актив по отсрочени данъци
Пасив по отсрочени данъци
1
2
3
4
I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА      
А. Намаляеми      
1. .............................................      
2. .............................................      
3. .............................................      
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)      
Б. Облагаеми      
1. .............................................      
2. .............................................      
3. .............................................      
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)      
В. Данъчни загуби      
Г. Данъчни кредити      
II.ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА (възникнали и признати през годината)      
А. Намаляеми      
1. .............................................      
2. .............................................      
3. .............................................      
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)      
Б. Облагаеми      
1. .............................................      
2. .............................................      
3. .............................................      
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)      
В. Данъчни загуби      
Г. Данъчни кредити      
III. КОРЕКЦИИ      
А. Намаляеми      
1. .............................................      
2. .............................................      
3. .............................................      
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)      
Б. Облагаеми      
1. .............................................      
2. .............................................      
3. .............................................      
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)      
В. Данъчни загуби      
Г. Данъчни кредити      
IV. В КРАЯ НА ГОДИНАТА (I+II+III)      
А. Намаляеми      
1. .............................................      
2. .............................................      
3. .............................................      
ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6)      
Б. Облагаеми      
1. .............................................      
2. .............................................      
3. .............................................      
ОБЩО Б: (1+2+3+4+5+6)      
В. Данъчни загуби      
Г. Данъчни кредити      

Забележка:

1.В раздел II измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и признатите през годината).

2.В раздел III се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат на промяна в данъчната ставка.

3.В раздели II и III измененията и корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като:

1Положителна величина, когато изменението/корекцията води до увеличение на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината;

2Отрицателна величина, когато изменението/корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината.

Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене