ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ..........................................
за ..........................................
в хил. лв.

Наименование на паричните потоци

Текущ период
Предходен период
Постъпления
Плащания
Нетен поток
Постъпления
Плащания
Нетен поток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци от основна дейност            
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти            
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели            
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения            
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни            
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики            
Платени и възстановени данъци от печалбата            
Плащания при разпределения на печалби            
Други парични потоци от основна дейност            
Всичко парични потоци от основна дейност (А)            
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност            
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи            
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи            
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни            
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания            
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики            
Други парични потоци от инвестиционна дейност            
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)            
В. Парични потоци от финансова дейност            
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа            
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците            
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми            
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни            
Плащания на задължения по лизингови договори            
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики            
Други парични потоци от финансова дейност            
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)            
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)            
Д. Парични средства в началото на периода            
Е. Парични средства в края на периода            
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене