СС 9 - Приложение 1

Б А Л А Н С
на ...............................
към ..............................

АКТИВ
ПАСИВ
Раздели, групи, статии
Сума в хил. лв.
Раздели, групи, статии
Сума в хил. лв.
текуща година
предходна година
текуща година
предходна година
а
1
2
а
1
2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ     А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ    
I. Дълготрайни материални активи     I. Основен капитал    
    II. Резерви    
1. Земи (терени)     Резерви от последващи оценки на активите и пасивите    
2. Сгради и конструкции     Целеви резерви    
3. Машини и оборудване     в.т.ч Общи резерви    
4. Съоръжения     в.т.ч Други резерви    
5. Други дълготрайни материални активи     Общо за група II:    
6. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи     ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:    
Общо за група I:     Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ    
II. Дълготрайни нематериални активи     I. Дългосрочни задължения    
1. Програмни продукти     1. Задължения към доставчици и клиенти    
2. Права върху собственост     2. Задължения към финансови предприятия    
3. Други дълготрайни нематериални активи     3. Други дългосрочни задължения    
Общо за група II:     Общо за група I:    
III. Дългосрочни финансови активи     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания    
IV. Разходи за бъдещи периоди     ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:    
Общо за раздел А:     В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ    
Б. КРАТКОТРАЙНИ(КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ     I. Краткосрочни задължения    
I. Материални запаси     1. Задължения към доставчици и клиенти    
1. Материали     2. Задължения към финансови предприятия    
2. Други материални активи     3. Данъчни задължения    
Общо за група I:     4. Задължения към персонала    
II. Краткосрочни вземания     5. Задължения към осигурителни предприятия    
1. Вземания от клиенти и доставчици     6. Други краткосрочни задължения    
2. Съдебни присъдени вземания     Общо за група I:    
3. Други краткосрочни вземания     II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания    
Общо за група II:     ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:    
III. Краткосрочни финансови активи          
IV. Парични средства        
1. Парични средства в брой        
2. Парични средства в безсрочни депозити        
3. Блокирани парични средства        
4. Парични еквиваленти        
Общо за група IV:        
V. Разходи за бъдещи период        
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:        
Сума на актива (А+Б)     Сума на пасива (А+Б+В)    
В. УСЛОВНИ АКТИВИ     Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене