СС 13 - Приложение 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ............................ в ликвидация
към ...........................

А к т и в
П а с и в
Раздели, групи, статии
Сума в хил. лв.
Раздели, групи, статии
Сума в хил. лв.
текуща година
предходна година
текуща година
предходна година
а
1
2
а
1
2
А. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ     А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ    
I. Парични средства и парични еквиваленти     I. Задължения    
Блокирани за обезпечение;     Обезпечени    
Други     Необезпечени    
ВСИЧКО I.:     ВСИЧКО I.:    
II. Краткосрочни вземания     II. Краткосрочни задължения    
Блокирани за обезпечение;     Обезпечени    
Обезпечение;     Необезпечени    
Други          
ВСИЧКО II.:     ВСИЧКО II.:    
III. Материални запаси     III. Дългосрочни задължения    
Блокирани за обезпечение;     Обезпечени    
Други     Необезпечени    
ВСИЧКО III:     ВСИЧКО III:    
IV. Финансови активи     Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ    
Блокирани за обезпечение;     I. Основен капитал    
Други     II. Финансов резултат от ликвидацията    
ВСИЧКО IV:     III. Финансов резултат от стопанската дейност    
      IV. Резерви в.т.ч    
      Резерв от последващи оценки на активи и пасиви    
ОБЩО РАЗДЕЛ А:     Други резерви    
Б. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ     ВСИЧКО IV:    
I. Дълготрайни материални активи     ОБЩО РАЗДЕЛ Б:    
Блокирани за обезпечение;          
Други        
ВСИЧКО I.:        
II. Дълготрайни нематерилни активи        
Блокирани за обезпечение;        
Други        
ВСИЧКО II.:        
III. Дълготрайни финансови активи        
Блокирани за обезпечение;        
Други        
ВСИЧКО III:        
IV. Дългосрочни вземания        
Блокирани за обезпечение;        
Други        
ВСИЧКО IV:     СУМА НА ПАСИВА    
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:     В т.ч. сума на:    
СУМА НА АКТИВА     Обезпечени задължения    
В т.ч. сума на:     Необезпечени задължения    
Блокирани за обезпечение;     Обезпечен ликвидационен капитал    
Други     Необезпечен ликвидационен капитал    
В. УСЛОВНИ АКТИВИ:     В. УСЛОВНИ ПАСИВИ:    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене